Autorizatie demolare (desfiintare), continut dosar, avize, taxe

[aps-social id=”1″]
Data articol: 19.05.2020 _ va rugam sa verificati daca s-a modificat vreun paragraf din informatiile de mai jos si noi nu le-am preluat prin Update. Ar fi de ajutor sa ne semnalati orice fel de informatii si cazuistica, ca sa le adaugam mai jos, in folosul celor interesati. Multumim!

TERMENI:
A.D. = Autorizatie Demolare (Desfiintare)
D.T.A.D. = Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare (demolare) este titulatura care inlocuieste vechiul termen P.A.D.
P.A.D. = autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare (demolare)
C.U. = Cerificat de Urbanism care poate fi pentru desfiintare sau pentru construire, dar cel mai bine ar fi sa cereti ambele in acelasi Certificat, pentru a nu alerga pentru doua randuri de avize identice, separat.

Procedura de emitere a autorizaţiei de desfiinţare este reglementată prin LEGEA Nr. 50 din 29 iulie 1991*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu completari si Republicata, dar şi prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
In anexa 1 la Lege gasiti lista cu documentele.

INFORMATII SI SFATURI UTILE OBTINERE AUTORIZATIE PENTRU DEMOLARE:
Exista mai multe cazuri particulare cu conditii proprii de care trebuie tinut cont la demolare: desfiintare totala a unei cladiri izolate (nu prezinta alipiri la calcan cu alte constructii permanente), desfiintare constructie alipita la unul sau mai multe calcane de constructii permanente sau provizorii, desfiintare partiala in vederea extinderii sau/si supraetajarii, desfiintare partiala de elemente constructive in vederea consolidarii, recompartimentarii, modernizarii, etc.

Proprietarul / investitorul are nevoie de autorizatie de desfiintare, altfel risca amenzi foarte mari si nu va putea sa actualizeze Cartea Funciara cu aviz de la OCPI.

Valabilitatea autorizatiei este de 12 luni. Puteti sa o prelungiti inca un an, depunand cererea cel tarziu cu 15 sau 17 zile inainte la Sectorul 5. Prelungirea se acorda o singura data.

Dupa primirea Autorizatiei si inainte de inceperea lucrarilor anuntati Primaria si Inspectoratul de Constructii pentru inceperea lucrarilor. De aceste acte se pot ocupa dirigintele de santier sau constructorul, daca ati negociat asta. La fel se procedeaza pentru receptie.

PASUL 1
Primul pas pe care il veti face este sa va consultati cu familia sau partenerii de afaceri, dupa caz, ce doriti de la aceasta constructie care se va desfiinta partial (sau in caz de desfiintare totala, cu ce veti inlocui). Valoarea investitiilor trebuie sa justifice aceasta actiune. Adesea este mai ieftin sa va mutati intr-o casa noua care sa indeplineasca noile cerinte. Prima motivatie din cazuistica, cand se iau astfel de hotarari, este nevoia de modernizare, castigare de spatiu prin extindere sau/si supraetajare, dorinta de pastrare a locatiei, legaturi sentimentale cu constructia (mostenire de la cei dragi, ori salvarea unor constructii cu valoare arhitecturala, etc).

PASUL 2
A. – Cautati un arhitect sau structurist care sa se ocupe de aceasta lucrare
sau
B. – Solicitati in scris Certificatul de Urbanism pentru desfiintare constructii permanente, la primaria unde platiti taxe si impozite pentru aceasta proprietate. Certificatul de Urbanism poate fi cerut si de catre o terta persoana, doar in scopul informarii asupra unei proprietati.

Pentru anexe, cum ar fi desfiintarea unei magazii din scanduri fara fundatie, care apare in planurile cadastrale puteti sa rezolvati direct cu cadastristul aceasta actualizare (desfiintare anexe). Cadastristul va aprecia daca ii trebuie de la primarie doar un punct de vedere, sau nimic, in functie de tipul constructiei anexei.
Toate informatiile si mult in plus fata de cele scrise de noi aici, le veti obtine de la arhitectul care intocmeste lucrarea. In lipsa, va rog sa specificati in cerere cazul in care constructia este izolata, deoarece din desenele cadastrale se creeaza confuzii privind alipirile la alte constructii care pot fi doar anexe – constructii provizorii din materiale usoare si fara fundatie. Aceste specificari sunt necesare in speranta ca nu vi se va mai cere expertiza, dar aceasta se intampla mai rar, cel mai adesea la avizari de constructii amplasate in provincie cerintele sunt mai superficiale.

Cand incheiati contractul cu intocmitorul lucrarii, cel mai adesea fiind un arhitect proiectant general, aceasta insemnand ca se va ocupa si de partea de structura = expertiza prin coechipierii cu drept de semnatura. La cerere se va ocupa si de avizare/autorizare. Cereti arhitectului sa va mentioneze separat pretul expertizei ca sa o puteti scadea din valoarea contractului in cazul in care nu va fi ceruta prin C.U. De obicei releveul il face arhitectul, dar structuristul este obligat sa il verifice si imbunataeasca, daca va fi cazul.

PASUL 3
CONTINUT DOSAR PENTRU AUTORIZATIA DE DESFIINTARE (DEMOLARE)
• Cerere tip de la primarie (gasiti si online in site-ul primariei) pe care o va semna proprietarul/investitorul si anexele pe care le va completa proiectantul.
• Copie CUI / CIF dupa caz sau copie CI imputernicit / delegat sau depunator documentatie. Procura notariala pentru delegat din partea proprietarului sau imputernicire din partea firmei in cazul in care proprietarul este persoana juridica.
• Actul de proprietate copie notariala (nu fotocopie tip xerox) – 1 exempar (nu omiteti cheia si intabularea)
• Extras de Carte funciara care se obtine online de la ANCPI [ click AICI ] nu mai veche de 30 de zile.
• Certificatul de Urbanism- 1 copie
• Avizele si acordurile cerute in Certificatul de Urbanism.
• Documentatia Tehnica pentru Autorizarea lucrarilor de Desfiintare/Demolare sau D.T.A.D. (vedeti capitolul de mai jos).
• Dovada achitarii taxelor cerute la final in Certificatul de Urbanism. Se depune si certificat DITL de la taxe si impozite / Primaria de sector sau localitate, nu mai vechi de 30 de zile.

TAXA AUTORIZAŢIE DE DESFIINŢARE: reprezinta 0,1% din valoarea de impunere = valoarea precizata in certificatul fiscal (teren + casa sau numai casa, depinde cum vrea sa interpreteze legea, primaria respectiva). Ca un prim pas, calculati doar din valoarea imobilului care se va desfiinta. Aceasta cota se aplica indiferent ca proprietarul este persoana fizica, sau juridica.

Taxa OAR/UAR reprezinta 0,05% din valoarea de impunere pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, sunt aceleasi taxe.

Taxa depozitare moloz reprezetand 3 lei /tona (daca cantitatea de moloz este exprimata in mc transformarea acestora in tone se face aplicand coeficientul de 1,5), dar nu veti achita decat daca va cere Primaria prin Certificatul de Urbanism.
• Fotografii ale constructiei care urmeaza a fi demolata (sunt mai jos specificatii despre acestea).

PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE DESFIINŢARE – CONTINUT:
– Extras din LEGEA Nr. 50 din 29 iulie 1991*) republicata –
SECŢIUNEA I: Piese scrise
1.Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.
2.Memoriu
2.1.Date generale
Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată:
– scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice;
– descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
– menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;
– fotografii color – format 9 x 12 cm – ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
– descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare.
2.2.Fişe tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obţinute prin grija emitentului autorizaţiei şi cerute prin certificatul de urbanism.

SECŢIUNEA II: Piese desenate
1.Plan de încadrare în teritoriu
– planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.
2.Plan de situaţie cu imobilele
planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:
– parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
– amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa;
– modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;
– sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
– plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare.
Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse – plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.
3.Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor – radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.
4.Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate
Planşele se vor redacta la o scară convenabilă – 1:100 sau 1:50 – care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:
– planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;
– principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz;
– toate faţadele.
În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de organizare a lucrărilor.
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II “Piese desenate” va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.
Referat de verificare proiecte (expertiza si proiectul de structura) de catre verificatori atestati M.D.R.A.P

Depuneti la Primarie in doua exemplare (mai putin primele documente pana la DTAD – proiect), fiecare specialitate sa fie intr-un dosar si toate prinse in biblioraft mic, exemplar 1 in fata, un separator si apoi exemplarul 2. Termenul legal pentru eliberarea autorizatiei pentru desfiintare este de 30 de zile de la ultimele completari, daca va fi cazul, dar in realitate mai devreme de 2 sau 3 luni nu se elibereaza. Poate sa dureze si 6 luni daca nu va interesati, recomandat ar fi sa se intample in scris.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *